maandag 17 november 2014

384 sekonden in Edegem: slachtofferherdenking op kruispunt vol overtredingen

Zondagmorgen 16 november 2014 stond de verzamelde pers en politiek 384 sekonden stil op het kruispunt van de Mechelsesteenweg en de Hovestraat in Edegem om de 384 verkeersdoden op de Vlaamse wegen te herdenken.

Het was immers World Remembrance Day voor verkeersslachtoffers.

ATV    GvA   DeRedactie (VRT)


Uiteraard keek niemand naar het kruispunt zelf ...
Zoals niemand bij politie naar de overtredingen door de overheid kijkt.Edegemsestraat, Hove :

Hove, Edegemsestraat, kijkrichting Edegem, F50bis helemaal rechts
Op de Edegemsestraat richting Edegem, is geen enkel voorrangsbord geplaatst dat de bestuurders uit deze richting verplicht voorrang te verlenen aan de bestuurders op de N1/Mechelsesteenweg - nochtans een voorrangsweg aangeduid door B9 !
Vanzelfsprekend is dat verplicht (Artikel 8.5).

Merk op dat de fietsers hier ook rechts van het verkeerslicht rijden, dat bijgevolg niet geldt voor hen !
Dat zal later nog terugkomen.

Het bord F50bis rechts op de foto, dat het afslaand verkeer waarschuwt voor rechtdoor rijdende fietsers mag uitsluitend geplaatst worden als deze onvoldoende zichtbaar zijn.
(Artikel 12.13ter)
Het is echter de bedoeling dat fietsers ongeveer 20m om de hoek oversteken, waar ze duidelijk zichtbaar zijn.

Borden F50bis worden zeer vaak gebruikt in situaties waar ze eigenlijk niet gebruikt mogen worden.
Daardoor verliezen ze hun effectiviteit op de plaatsen waar ze wél nodig zijn.


Hove, Edegemsestraat, rechts afslag met B1 vanaf Mechelsesteenweg
Vanaf de Mechelsesteenweg is er een aparte afslagstrook richting Hove, voorzien van een voorrangsbord B1. Op de Edegemsestraat ontbreekt echter een (door Artikel 8.1.2° ) verplicht voorrangsbord dat de bestuurders daar voorrang verleent aan het verkeer dat van de Mechelsesteenweg komt.N1 / Mechelsesteenweg, richting Mechelen :

N1 richting Mechelen, thv Boniverlei
Langs de Mechelsesteenweg is er tussen het kruispunt met de Boniverlei en het daaropvolgende kruispunt met de Edegemse / Hovestraat, helemaal geen fietspad gemarkeerd noch aangegeven door een gebodsbord D7 of D9.
Vermoedelijk stond 1 van deze borden op het kale paaltje .
Merk ook op dat wat voor een fietspad moet doorgaan, rechts van het voorrangsbord B9 loopt.
Aangezien voorrangsborden rechts moeten geplaatst worden, geldt dit niet voor de (brom)fietsers !N1, afslag naar Hovestraat (Edegem)
Ter hoogte van de Hovestraat is er een aparte afslagstrook richting Edegem. De "haaietanden" staat op de rijbaan gemarkeerd, maar het verplicht bijhorende voorrangsbord B1 ontbreekt op de paal rechts.N1, afslag naar en kruispunt met Hovestraat (Edegem)
Bestuurders die hier afslaan richting Edegem, hebben er het raden naar dat ze daarbij een fietspad dwarsen.

Hoewel het verplicht is de wegmarkering voor een fietspad door te trekken op een kruispunt van een voorrangsweg als er na het kruispunt een fietspad verder loopt, is dat niet gebeurd aan de afslagstrook, noch op het driehoekige "eilandje" tussen de rijbanen, noch op het deel van het kruispunt voorbij de rijbaan van de Hovestraat.

Hoewel voorzien is dat :
Artikel 16. Overlangse markeringen die een fietspad aanduiden

1° Overlangse markeringen die een fietspad aanduiden moeten aangebracht worden op de kruispunten wanneer het fietspad deel uitmaakt van een openbare weg gesignaleerd door de verkeersborden B9 of B15 en een fietspad na het kruispunt verder loopt.


markeert de Vlaamse overheid vaak enkel een fietspad waar dit de dwarsrijbaan oversteekt, op een deel van het kruispunt dus, en niet op het gehele kruispunt.

Een kruispunt is per definitie en volgens de rechtspraak veel groter dan enkel de snijlijnen van de rijbanen. (Artikel 2.9)

Een gevolg hiervan, is dat (brom)fietsers in de problemen kunnen komen met hun plaats op de openbare weg - zie Artikel 9.

N1 richting Mechelen, thv Hovestraat
Het verkeerslicht en de stopstreep voor de fietsers thv de Hovestraat, staan voorbij de plaats waar de (brom)fietsers komende vanuit de Edegemsestraat het "fietspad" langs de N1 Mechelsesteenweg dwarsen.

(Brom)Fietsers vanuit de Edegemsestraat - of (brom)fietsers vanuit Mechelen die afslaan naar de Hovestraat/Edegem - krijgen dus groen  licht voor het dwarsen van de N1, terwijl de fietsers langs de N1 niet door een rood verkeerslicht tegengehouden worden.

Dit is een bijna-standaard situatie op kruispunten van gewestwegen met meerdere rijbanen:
Het Vlaams Vademecum Fietsvoorzieningen stelt zelfs
"4.5.1.3 Kruising met verkeerslichten
 De conflicten van de fietsers onderling hoeven niet geregeld;"

Misschien moet de Vlaamse overheid toch maar eens de conflicten regelen tussen haar Vademecums en de verkeersreglementering ...

Volgens de wegcode:
Artikel 61. Driekleurige verkeerslichten

61.3.2. Wanneer de verkeerslichten op een kruispunt geplaatst zijn, mogen het groene of oranjegele licht slechts verschijnen wanneer de rode lichten branden voor het verkeer dat uit de dwarswegen komt.

Stel je voor dat Vlaanderen hetzelfde zou doen voor het autoverkeer ...Iedereen dan maar voorrang ?
Edegem, Hovestraat, richting Hove, fietspad rechts van verkeerslicht en voorrangsbord
Eens bij groen licht de dwarsrijbaan van de Hovestraat gepasseerd, worden de (brom)fietsers langs de N1 Mechelsesteenweg - in principe een voorrangsweg - geconfronteerd met (brom)fietsers die van rechts komen op het dwarsend fietspad uit de Hovestraat die noch door een voorrangsbord voorrang dienen te verlenen, noch door een verkeerslicht tegengehouden worden - het fietspad ligt er rechts van zowel het voorrangsbord als het verkeerslicht.

Dit is ongeveer de standaard manier waarop dergelijke kruispunten aangelegd worden.
Het verklaart mogelijk mee het hoge (maar ondergerapporteerde) aantal fiets-fiets ongevallen.
N1 / Mechelsesteenweg richting Mortsel :

N1 richting Mortsel, thv Buizegemlei
Tussen het kruispunt van de N1 Mechelsesteenweg met de Jan Frans Gellyncklaan / Buizegemlei en het volgende kruispunt met de Hovestraat / Edegemsestraat, loopt er opnieuw feitelijk GEEN fietspad langsheen de N1.
Zowel de wegmarkering hiervoor, als een gebodsbord D7 of D9 ontbreken.

Wat vermoedelijk voor het fietspad langs de N1 moet doorgaan - een weggedeelte met rode betonklinkers - ligt hier wel links van het voorrangsbord B9 dat de voorrangsweg aangeeft.N1 richting Mortsel, thv Edegemsestraat (Hove)
Aan het kruispunt met de Edegemsestraat, dwarst afslaand verkeer vanaf de N1 richting Hove dit "fietspad" zonder dat zij uit enig verkeersteken kunnen opmaken dat dit een fietspad zou zijn.

Noch op de afslagstrook van de N1 naar de Edegemsestraat, noch op het driehoekige "eilandje" tussen de verschillende rijbanen, noch op het stuk kruispunt voorbij de rijbaan van de Edegemsestraat, is op het kruispunt de wegmarkering aangebracht om een fietspad aan te geven.
Hove, Edegemsestraat, richting Edegem
Eens bij groen licht de dwarsrijbaan van de Edegemsestraat gepasseerd, worden de (brom)fietsers langs de N1 Mechelsesteenweg - voorrangsweg - geconfronteerd met (brom)fietsers die van rechts komen op het dwarsend fietspad vanuit de Edegemsestraat die noch door een voorrangsbord voorrang dienen te verlenen, noch door een verkeerslicht tegengehouden worden - het fietspad ligt er rechts van het verkeerslicht, en een voorrangsbord ontbreekt hier volledig !
Hovestraat, Edegem :
Van de verkeerslichten op paal A01, als herhaling gericht naar de Edegemsestraat, brandt noch het groene, noch het oranje licht.In de Hovestraat, richting Edegem, is er geen voorrangsbord B15 geplaatst voor de aansluiting met de afslagstrook vanaf de N1 hoewel deze laatste voorzien zou moeten zijn van een voorrangsbord B1 - de haaietanden zijn op de grond aangebracht, maar de scheve paal staat er leeg bij.
Fietspad Hovestraat via N1 richting Edegemsestraat, verkeerslicht A10 rechts zonder B1
Voor (brom)fietsers vanuit de Hovestraat die oversteken naar de Edegemsestraat, en (brom)fietsers vanuit richting Mortsel die afslaan naar Hove, is er ter hoogte van paal A10 wel de wegmarkering uit Artikel 76.2 KB 1/12/1975 ( "haaietanden") voorzien, maar het bijhorende voorrangsbord B1 is verdwenen.

Deze (brom)fietsers kunnen - bij defecte verkeerslichten tijdens een black-out bvb - de voorrangsweg N1 dus dwarsen op een gemarkeerd fietspad, zonder een voorrangsbord tegen te komen dat hen verplicht voorrang te verlenen aan de bestuurders op de rijbaan van de voorrangsweg.

Iedereen voorrang ...
Diversen :


Wat op en rond dit kruispunt opvalt, is hoeveel verkeersborden in slechte staat zijn:
vuil, afgebleekt, niet meer retroreflecterend, of bedekt door mos of resten van stickers.
Duidelijke tekenen van een gebrek aan onderhoud.


Nu maar hopen dat Minister Ben Weyts eens wat langer dan 384 sekonden stil staat bij wat zijn administratie op de Vlaamse wegen uitspookt.

woensdag 12 november 2014

Lier, werf R16: Vijfde keer, goede keer ?

Situatiekaart

Na vier (4 !) ingebrekestellingen is de Vlaamse overheid wakker geschoten :-)


De Lierse bebouwde kom is opnieuw aan alle in- en uitgangen gesignaleerd.


De niet-reglementaire en snel vervagende oranje wegmarkeringen zijn intussen vervangen door beter zichtbare witte wegmarkeringen. Ze zijn daarbij misschien zelfs een tikje te hevig geweest, want ook de wel toegelaten oranje wegmarkeringen om voorlopige rijstroken aan te geven, zijn verdwenen.


Fietsers mogen terug op de Lintsesteenweg rijden richting Carrefour, en op de Mechelsesteenweg richting Duffel - enfin, bijna toch ...

Op de Mechelsesteenweg staat er ter hoogte van de Oudstrijderslaan nog 1 verbodsbord C1 (zonder onderbord met uitzonderingen) dat de fietsers verbiedt richting Duffel te rijden.

C1, Mechelsesteenweg richting Duffel, thv OudstrijderslaanOp de werf op de R16 (Ring rond Lier) zijn de keerlussen langer gemaakt, en voorzien van een aparte rijstrook voor het uitvoegend verkeer, zodat het doorgaande verkeer niet meer gehinderd wordt door voertuigen die aanzienlijk moesten vertragen om de keerlus te kunnen gebruiken.

© http://www.wegenenverkeer.be
De langere uit- en invoegstroken, leveren ook meer bufferruimte op zodat file in de éne rijrichting de andere rijrichting niet of minder snel blokkeert.
Hopelijk vermindert hierdoor ook het illegaal omkeren - spookrijden doorheen de keerlus  ! - om zo de werfzone te ontlopen.Hoewel intussen al vele inbreuken verdwenen zijn, blijven er nog altijd een paar problematische kruispunten waar telkens de voorrangssituatie volledig de mist in gaat ...


Kruispunt Mechelsesteenweg en Lintsesteenweg

Welke voorrangsregeling de Vlaamse overheid op dit kruispunt wil bereiken weet ik eerlijk gezegd ook niet.

Op de Mechelsesteenweg komende vanuit Duffel, staat er enkel een onderbord (!) dat een afbuigend voorrangstraject aangeeft:

Mechelsesteenweg, kijkrichting Lier centrum, onderbord type VII


Alleen hoort zo'n onderbord, zoals de naam suggereert, verplicht onder een voorrangsbord te hangen en niet op zichzelf te staan.
Het voorrangsbord B15 op de Mechelsesteenweg staat een paar 10-tallen meters eerder, en is om één of andere reden afgedekt :

Afgedekte B15, Mechelsesteenweg richting Lier centrum


Op de Lintsesteenweg staat dan weer een voorrangsbord B5 (STOP) wat hier enkel mag geplaatst worden indien de dwarsweg voorrang krijgt dmv voorrangsborden B15 of B9 .

B5, Lintsesteenweg richting Lier centrum
Een onderbord om een eventueel afbuigend voorrangstraject aan te geven ontbreekt hier.
De voorrang op een afbuigend voorrangstraject moet uiteraard dezelfde zijn in beide rijrichtingen.
Een B5 (STOP) klopt hier dan ook niet.Verkeer dat van de R16 komt en richting Lint wil, heeft dan weer een voorrangsbord B1, zonder onderbord om een voorrangstraject aan te geven.

B1, afslag R16 naar Lintsesteenweg, voor herschilderen wegmarkering


Het is nogal gek om hier een afbuigend voorrangstraject in te voeren, van Mechelsesteenweg naar Lintsesteenweg richting Lint - en voor de fietsers ook in de andere richting van Lintsesteenweg naar Mechelsesteenweg richting Duffel.

Om te beginnen wijkt dat af van de voorgaande voorrangssituatie waar de weggebruikers aan gewend zijn - en weggebruikers zijn gewoontedieren.
Het grootste deel van de verkeersstroom vanuit Duffel, gaat ook rechtdoor naar de R16, en niet naar links richting Lint.
Bovenal zou dit leiden tot een behoorlijk gevaarlijke situatie voor fietsers die het voorrangstraject volgen, en daarbij dus de grootste verkeersstroom moeten dwarsen.

Aangezien er zowel voor als na het kruispunt een fietspad loopt op beide wegen, zou dit fietspad ook verplicht moeten doorlopen langsheen het afbuigend voorrangstraject - maar hiervoor is niets voorzien.
Kruispunt Lintsesteenweg en Oudstrijderslaan

Zelfde onduidelijke voorrangsscenario vanuit alle 3 richtingen.

Op de Lintsesteenweg richting Lint, een alleenstaand onderbord type VIII en een afgedekt, in de struiken verstopt voorrangsbord B15.

Lintsesteenweg, afgedekte B15 en apart onderbord type VIII (voorrangstraject)


Op de Lintsesteenweg richting Lier centrum, een B1 zonder onderbord om het voorrangstraject aan te geven.
Het voorrangsbord legt voorrang op tegenover het dwarsverkeer, maar zonder onderbord met afbuigend voorrangstraject niet tegenover afslaande tegenliggers.

Lintsesteenweg, B1 zonder voorrangstraject


Fietsers mogen in de Oudstrijderslaan nu ook van Mechelsesteenweg richting Lintsesteenweg rijden (Beperkt EénrichtingsVerkeer) ipv dat ze om moeten rijden.
Maar aan het kruispunt met de Lintsesteenweg is hun voorrang dan een groot vraagteken.

De bestaande B1 is afgedekt - dat moet ook indien het afbuigend voorrangstraject van Lintsesteenweg naar Oudstrijderslaan zou lopen - maar een voorrangsbord B15 en een onderbord type VIII ontbreken hier om dat ook zo op te leggen.Kruispunt Mechelsesteenweg en Oudstrijderslaan

Driemaal is scheepsrecht zeker ?
Ook hier hetzelfde onduidelijke voorrangsscenario.


In de Oudstrijderslaan is een B15 met onderbord type VIII geplaatst om een afbuigend voorrangstraject aan te geven.Op de Mechelsesteenweg richting Lier Centrum, ontbreekt echter dat onderbord bij het voorrangsbord B1.

B1 Mechelsesteenweg richting Lier centrum, thv Oudstrijderslaan

Op de Mechelsesteenweg, richting Duffel, heb ik tussen de Rode Kruislaan en de Oudstrijderslaan geen voorrangsbord B15 teruggevonden hoewel dat er nog zou moeten staan van voor de werken begonnen (B15 was in september 2013 al verdwenen op Google Streetview)... en evenmin een onderbord type VIII om het afbuigend voorrangstraject aan te geven.

Mechelsesteenweg richtig Duffel, thv Rode Kruislaan
Kruispunt Mechelsesteenweg met Bosstraat

Hier is het aanwijzingsbord F19 verdwenen dat het éénrichtingsverkeer in dat deel van de Bosstraat aangeeft ...

F19

Lier, werf N14: Mechelsesteenweg x Hoog-Lachenen, deel 2

Situatiekaart

Vanuit Duffel gezien, ligt de werf nu aan de linkerkant van de Mechelsesteenweg.
Langs de rechterkant ligt er een nieuwe rijbaan, en een nieuw tweerichtingsfietspad.

Doordat de werf van kant veranderd is, zijn het grootste deel van de eerdere inbreuken rond deze werf mee verdwenen.
Ook het dubbelrichtingsfietspad voor volleerde veldrijders is weg.
Dat wil echter nog niet zeggen dat alles intussen koek-en-ei is.


Fietsers richting Duffel kunnen het fietspad gebruiken, alleen ... ze mogen niet door de manke signalisatie !
Niet dat dat veel fietsers tegenhoudt overigens.
Maar als het misloopt, is de fietser wél in een verboden richting aan het rijden.


Ter hoogte van de werf, aan het kruispunt met Maaikeneveld, staan 2 verbodsborden C3 - Verboden toegang, in beide richtingen, voor ieder bestuurder vlak na elkaar.
Die gelden dus ook voor de fietsers links op het fietspad.

Mechelsesteenweg, thv Maaikeneveld, kijkrichting Duffel


Beetje gek natuurlijk, want er is volop verkeer toegelaten vanuit Duffel en Maaikeneveld (IVAREM Containerpark) richting Lier centrum - en zelfs van fietsers op het nieuwe dubbelrichtingsfietspad.

Hier horen verbodsborden C1 te staan aangezien het verkeer slechts verboden is in 1 richting, met onderbord M3 om een uitzondering toe te laten voor (brom)fietsers richting Duffel.Het fietspad is richting Duffel wel aangegeven met een bordje D7

 
Lekker dubbelzinnig en misleidend allemaal.

Het gevaarsbord A31 dat waarschuwt voor de werken, staat nog steeds op duidelijk minder dan de vereiste 150m, zonder dat de werkelijke afstand aangegeven is.In het Maaikeneveld staat een verbodsbord C31 dat bestuurders verbiedt rechts af te slaan richting Duffel - ook hier weer zonder uitzondering voor fietsers.

Maaikeneveld, C31, rechts is richting Duffel


Vanuit Duffel is pas zo'n 100m in de werfzone aangegeven dat dit weggedeelte éénrichtingsverkeer is - na het kruispunt met Hoog-Lachenen.
Het bord F19 dat hiervoor moet dienen, moet uiteraard bij het begin van dit weggedeelte staan,  rechts van de rijbaan in plaats van links ervan zoals nu, en heeft geen onderbord M5 om aan te geven dat (brom)fietsers in beide richtingen kunnen rijden.

F19
M5Consequent flateren.
Men moet ergens goed in zijn ...


Verder staan er nog een paar verbodsborden C21 en C43 links in plaats van rechts van de rijbaan.

maandag 3 november 2014

Karma ? Requiem voor een parkeerbord - update

Een parkeerbord E1 dat op zijn ééntje 3 overtredingen begin, verdwijnt eindelijk tijdelijk uit het straatbeeld.


Het hing jarenlang trouw op post, maar helaas, gericht naar de verkeerde kant.
Het hing op een troosteloze, grijze, gegalvaniseerde paal in plaats van zo'n frisse oranje staander.
En het probeerde - vruchteloos overigens zoals op de foto blijkt - een verbod op te leggen dat al bestaat door Artikel 25.1.7 van de wegcode.

Lier - Heilige Geeststraat

Helaas: niet weggehaald door de wegbeheerder.
Geveld door een herfststormpje.

Karma's gonna get you - eventually.


UPDATE

Ondanks melding aan de wegbeheerder (Stad Lier) en bevoegde schepen Wollants dat het bord beter verwijderd dan teruggeplaatst wordt, staat het er toch terug ...

Tsja ...11 OKTOBER 1976. - Ministerieel besluit houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

Hoofdstuk II. Verkeerstekens
Artikel 11. Verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren

11.1.4° De verkeersborden E1 en E3 mogen niet gebruikt worden om een verbod te bevestigen dat vermeld is in de artikelen 24 en 25 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
[25.1.7]

11.4.1.
1° De staanders of steunen en zoveel mogelijk, de achterkant van deze verkeersborden hebben een oranje kleur.
3° Langs de rijbanen met verkeer in beide richtingen mogen deze verkeersborden slechts gericht worden naar de bestuurders die rijden aan de kant waar ze zijn geplaatst.