zaterdag 17 januari 2015

5270400 sekonden later ...

Of anders gezegd, een volle 2 maanden na de herdenking van de Vlaamse verkeersslachtoffers op dit kruispunt, en de melding van de tekortkomingen aan de verkeerssignalisatie, is er nog totaal niets veranderd op het kruispunt van de Mechelsesteenweg (N1) met de Edegemsestraat (Hove) en Hovestraat (Edegem).

Zelfs de ontbrekende voorrangsborden zijn niet (terug)geplaatst.

woensdag 14 januari 2015

Lier, kandidaat Fietsstad 2015 ?

Ik verslikte me ook toen ik het las , maar Lier heeft zich dus kandidaat gesteld als Fietsstad 2015 in de categorie 20 tot 50.000 inwoners.

In de pers verscheen intussen het bericht dat het feestje voor Lier - terecht - niet doorgaat.
Een stad die fietsers in gevaar brengt door haar eigen overtredingen en misleidende verkeerssignalisatie, hoort daarvoor géén beloning te krijgen.


14 januari 2015 vertrok volgende e-mail naar organisator VSV  :

Via schepen Wollants heb ik een lijstje van de elementen uit het Lierse dossier. (Lijstje)


De vesten die tijdens de week fungeren als een fietsring om binnen de stad veilige verplaatsingen te maken

De Lierse Vesten (op de jaagpaden van WenZ.be na) zijn echter verboden terrein voor fietsers van zaterdag 12 uur tot en met de zondag.
Het Lierse stadsbestuur weigert namelijk het deel van de Vesten in beheer van de stad permanent open te stellen voor fietsers.
De drogreden is dat men de wandelaars rustig wil laten wandelen.
Maar er is geen probleem met weekend-fietsers - de ondergrond is er overigens niet geschikt voor de beruchte wielerterroristen - ondanks het totaal ontbreken van handhaving van dit verbod.

Grootste probleem voor voetgangers op de Vesten, zijn fietsende scholieren.


ALLE 5 kruispunten ("poorten") van de Lierse Vesten met de invalswegen zijn bovendien problematisch:


Meest flagrante opéénstapeling van inbreuken levert de situatie aan de Leuvensepoort (Berlarij x Veemarkt x Leuvensevest):

- Schijnbaar afbuigend voorrangstraject door onderborden type VIII, maar de voorrangsborden zelf ontbreken
- Op de éne van 5 toegangen tot dit kruispunt waar wél een voorrangsbord (B1) staat, ontbreekt dan weer het onderbord !
- Gemarkeerd fietspad op brug richting Berlarij eindigt feitelijk eens over de brug, maar de rode betonklinkers (zonder enige wettelijke betekenis) lopen verder door én buigen af naar Leuvensevest waardoor fietsers dénken een fietspad te volgen op een voorrangstraject, maar daarbij feitelijk een richtingsverandering (voorrangsplicht !) uitvoeren en autoverkeer dwarsen dat rechtdoor rijdt .
- Oversteekplaats voor (brom)fietsers aangebracht terwijl er feitelijk voorrang van rechts geldt, wat verboden is (bij recente heraanleg is de oversteekplaats zelfs in betonklinker ipv verf gelegd en is de inbreuk letterlijk vastgelegd)
- Fietspaden op Leuvensevest die de rijstroken daar te smal maken, waardoor auto's uiteraard over de fietspaden rijden.
- Geen gevaarsbord A25 dat fietsers op rijbaan komen buiten een kruispunt (Leuvensevest, en bushalte Veemarkt).


Molpoort ("rotonde")

- Tussen haakjes, want het is per definitie geen rotonde doordat aan minstens 1 toegang de B1 ontbreekt (ongeveer jaar geleden verdwenen)
- Voorrangssituatie klopt er ook mét B1 niet, fietsers op jaagpad vanaf Leuvensepoort hebben namelijk OOK een B1 (uiteraard verboden)
- Fietsers rijden dan "binnen" de voorrangsregeling van de rotonde, maar volgen de verplichte rijrichting rond de rotonde niet.
- Op jaagpad vanuit Duffel / Mechelpoort ontbreekt dan weer enig voorrangsbord
- Dwarsend fietspad, hoewel vanuit Duffel / Mechelsepoort niet voldaan is aan Art 16 MB 11/10/1976, voor fietsers die een pad verlaten ... (*)
- Op de Molbrug worden fietsers die het centrum uit fietsen, door wegmarkeringen stijl Art. 77.7 misleid om links op de brug te fietsen, terwijl niets hen dat effectief toelaat.


Mechelsepoort

- Fietsers die het centrum in of uit rijden, zijn hier door een D1 zelfs verplicht rechtdoor te rijden, zij mogen de vesten stomweg niet op ...
- Voorrangssituatie klopt niet, geen voorrangsborden ondanks B15 op voorgaand kruispunt
- Dwarsend fietspad, hoewel niet voldaan aan Art 16 MB 11/10/1976 , en dat voor fietsers die een pad verlaten ...
- Verkeersknipperlicht (Art 61.4.3°) op Mechelsestraat en Kanunnik Davidlaan, maar noch B1 of B5 noch verkeerslichten op de Vesten hoewel het pad binnen de lichtenregeling valt.


Antwerpsepoort

- Voorrangssituatie klopt niet, Anton Bergmannlaan (paralel aan vesten) heeft B5,  voorrangsborden ontbreken echter op alle andere toegangen tot dit kruispunt !
- (Bij uitbreiding, ontbreken er voorrangsborden aan ALLE kruispunten van de "brede" Antwerpsestraat !)
- Dwarsend fietspad, hoewel niet voldaan aan Art 16 MB 11/10/1976 , en dat voor fietsers die een pad verlaten ...
- Plaatsing 3-kleurige verkeerslichten voor (brom)fietsers, hoewel niet voldaan aan de voorwaarden daarvoor in Art 3.4 MB 11/10/1976


Lisperpoort

- Dwarsende fietspaden (2), hoewel niet voldaan aan Art 16 MB 11/10/1976
- Hier dient zeker ook gekeken te worden naar de situatie thv de Spuilei, waar het dubbelrichtingfietspad langs de Frederik Peltzerstraat eindigt en fietsers die het centrum in rijden, links van de rijbaan aan hun lot overgelaten worden.


Het ambitieuze meerjarenprogramma op vlak van fietspaden waar de 3,8 km van de Sander de Vosstraat al een eerste realisatie van zijn.

Bij de heraanleg van de Sander de Vosstraat is men helaas "vergeten" de wegmarkeringen voor een fietspad door te trekken op ALLE kruispunten van de straat tussen Putsesteenweg en Aarschotsesteenweg (N10).

- De aansluiting van de Sander de Vosstraat met Mechelbaan / Koningsplein klopt ook van geen kanten:
Het afbuigend voorrangstraject is niet vanuit elke toegang aangegeven.
Het fietspad loopt NIET door volgens het voorrangstraject, hoewel verplicht (Art 16 MB 11/10/1976)

De stad Lier trekt dus fietspaden door waar dat niet voorzien is, maar niet waar het verplicht is ...

- In de Burgemeester Hensstraat - tussen N10 en Sander de Vosstraat - is er zelfs een fiets-ban (C11) richting Sander de Vosstraat, hoewel dit bebouwde kom is en er een paar meter fietspad aangebracht is in de straat - uiteraard zonder de verplichte A25 om te waarschuwen dat het fietspad eindigt buiten een kruispunt.


De invoering van de fietserstoets die extra aandacht geeft aan fietsers waardoor nu degelijke fietsomleidingen worden uitgewerkt die bewegwijzerd worden.

Op de kanaaldijk naast het Netekanaal kan men zien wat die fietserstoets inhoudt :
- Misbruik wegmarkeringen Art 77.7 (voorsortering fietsers) thv elk kruispunt ... onbegrijpelijk, maar het ligt er.
- Geen fietspad aangebracht maar een gelijkgrondse berm.
- Rijbaan veel te breed (4m) in verhouding tot snelheidsregime (50), met als gevolg veel hogere snelheden, inhalen over bermen
- Fietsoversteekplaatsen waar ze niet horen te liggen, zonder gevaarbord vooraf, die fietsers misleiden aangaande hun plaats op de weg (oversteekplaats insinueert de verplichting over te steken, terwijl de fietsers uiteraard niet links in hun rijrichting MOGEN gaan rijden !)


Verdere verfijning van de fietsroutekaarten


Die Lierse fietsroutekaart is een lachertje.
Meer dan een PR-stunt kan dit echt niet genoemd worden.

Bijna alle fietspaden in Lier zijn "groen" ingekleurd.
Ook die waar amper veilig te fietsen valt (bvb Kesselsesteenweg tot brug, Berlaarsesteenweg voorbij Brug Netekanaal richting Berlaar)
Een veilig en recent afgescheiden heraangelegd fietspad, vlak over de gemeentegrens in Kessen (Nijlen) wordt dan weer afgeschilderd als rood / onveilig!

Minimaal aangeven van gevaarlijke situaties dmv gevaarsdriehoeken en uitroeptekens op de kaart.

Maar ja, een kaart helemaal vol rode fietspaden, uitroeptekens en gevaarsdriehoeken "presenteert" natuurlijk niet zo fraai ...De rest van het dossier zijn merendeels toekomstplannen.
Niets mis met toekomstplannen, maar ik kijk liever naar wat er effectief gerealiseerd is.
Zeker met bvb bovenstaande "realisaties" uit het verleden in het achterhoofd.Verder :

Op ALLE kruispunten van de R16 / Ring Lier rammelt de signalisatie inzake fietsvoorzieningen. (Vlaams Gewest)

Op ALLE invalswegen naar Lier schort er aardig wat aan de signalisatie ivm fietsvoorzieningen.
Ergste zijn de Antwerpsesteenweg (recent overgedragen aan stad Lier), de beruchte N10 Aarschotsesteenweg (Gewest, stuk tussen brug Netekanaal en Koningshooikt, maar ook binnen R16), Waversesteenweg (Gewest), en Lispersteenweg .

Beperkt EénrichtingsVerkeer :
Foutieve signalisatie BEV doorheen gans de binnenstad - niet reglementair geplaatste C1 (en zonder onderbord M2/M3) verbieden fietsers zeer vaak verder in "tegenrichting" te rijden op het einde van de straat, wat dan meteen ook effect heeft op de voorrang op het kruispunt (Art 12.3.1 VVR).
Niet signaliseren van kruispunten met voorrang van rechts en BEV.
Niet aanbrengen voorrangsborden B1/B5 waar fietsers met BEV aan een weg met B15 (voorrang) oprijden.
BEV toelaten in een straat, maar tegelijk verbieden dat fietsers die straat indraaien.

Niet signaleren van onzichtbare kruispunten met voorrang van rechts - al is dat niet louter voor fietsers een gevaar.

Onvolledig signaleren van schoolomgevingen, waar net meer fietsers verwacht kunnen worden.
De stad Lier is al jarenlang een serial-overtreder inzake de plaatsing van verkeerstekens, en zeer veel van die overtredingen en dwaze toestanden hebben betrekking op fietsers.

Zelfs wanneer dergelijke inbreuken gemeld worden aan de stad Lier of schepen Wollants (of diens voorganger Hermans), gebeurt er helaas ofwel niets aan, ofwel duurt een aanpassing màànden - VB: meer dan 2 maanden om 2 verplichte voorrangsborden te plaatsen.Lier, een fietsstad ?
Eerder een aanfluiting van wat een fietsstad hoort te zijn ...
Ik mag dan ook hopen dat de VSV zich niet belachelijk gaat maken door Lier zelfs maar te nomineren voor Fietsstad 2015.Schepen Wollants staat in CC.mvg,

http://www.wegwanbeheer.be/(*) Iemand een zinnig idee inzake de voorrang daar ?
Art 12.3.1 , voorrangsplichtig wegens van een pad een openbare weg met een rijbaan oprijden?
Art 12.4bis , dwarsen van fietspad ?
Of alle 2, al naargelang de fietser zich nog net op het fietspad (en onder een auto) kan gooien of niet ?

En neen, 12.4bis is géén verkeersteken, maar een verkeersregel ...