woensdag 12 augustus 2015

De waanzin van de wegcode (1): Waarom een nieuw verkeersreglement ?

Halleluja !

Karin Genoe, gedelegeerd bestuurster van het BIVV, schrijft in een opiniestuk in De Tijd dat de 40 jaar oude wegcode aan een revolutie toe is.
En dat op zich, is eigenlijk al een kleine revolutie !

40 jaar lang is er door de verschillende ministers, staatssecretarissen, en het federaal Parlement, op een onwaarschijnlijke schaal gemorreld aan de wegcode zonder daarbij veel oog te hebben voor de bestaande regels of de gevolgen van de nieuw ingevoerde regels.

Het resultaat is vandaag een hutsepot van vaak tegenstrijdige, dubbelzinnige, of onduidelijke bepalingen waar eigenlijk geen kat nog wijs uit geraakt.
De politiek niet.
De politie niet.
De wegbeheerders niet.
En de weggebruikers nog het minst van allemaal - hoe goed ze het allemaal denken te weten.


Het verkeersreglement - of wegcode, een verbastering van de franstalige code de la route - is oorspronkelijk een Koninklijk Besluit van 1 december 1975 - gebaseerd op het Verdrag inzake het Wegverkeer.

Zo staat het er officieel :
1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer [en van het gebruik van de openbare weg].

In de databank van de geconsolideerde wetgeving, zitten niet minder dan 63 geachiveerde versies van dit KB over de laatste 25 jaar.
Niet minder dan 37 (!) van die aanpassingen gebeurden in de laatste 10 jaar !


De ronduit absurde gevolgen ?

Ondanks de veel te uitgebreide verkeerswetgeving, is er nergens bepaald wat de openbare weg eigenlijk is. Het is de rechtspraak die dat intussen bepaald heeft.


Bepalingen die al jaren geleden aan het Verdrag toegevoegd werden, zijn ondanks alle aanpassingen nog steeds niet doorgevoerd in het Belgische verkeersreglement - o.m. de nieuwe zig-zag markering voor een bushalte, die verwarring met de huidige verkeersgeleiders en verdrijvingsvlakken uitsluit.


Meer dan 500 bepalingen, voorwaarden, borden, onderborden regelen het parkeren.


Veranderen van rijstrook kan bepaald worden door niet minder dan 4 verschillende voorrangsregels - waarbij de weggebruikers ook rekening moeten houden met meerdere arresten van het Hof van Cassatie.


Sinds 2004 koppelt de wetgever voorrangsbepalingen aan het dwarsen van een fietspad - een regeling die intussen aan haar derde versie toe is, en nog steeds tot dwaze toestanden leidt.
Het meest opvallende resultaat is dat de Vlaamse overheid omwille van een foute interpretatie van deze verkeersregel Artikel 12.4bis , al een paar jaren fietspaden verwijdert waar die een voorrangsweg dwarsen.
Fietsers op een dubbelrichtings-fietspad rijden in Vlaanderen voortaan op een niet-reglementaire plaats op de rijbaan, waar andere bestuurders geen fietsers verwachten. Welkom in de dode hoek !
Over een Pyrrus-overwinning voor de fietslobby gesproken !


De fietsstraat leidt tot een absurd bordenbos - om een inhaalverbod op te leggen dat ofwel al bestaat waar er onvoldoende plaats is, ofwel nodeloos hinderlijk (en milieu-onvriendelijk) is voor ander verkeer waar er wél voldoende plaats is om fietsers veilig in te halen.
Als de bestaande regel niet wordt nageleefd, verzin dan nog meer regels ... la solution belge.De invoering van "rechtdoor / rechtsaf door rood voor fietsers" door het Parlement was een beschamende soap. De nieuw ingevoerde voorrangsborden hadden initieel geen enkele waarde bij werkende verkeerslichten waarop ze een uitzondering moesten vormen !
Dus breide men nog maar een extra uitzondering aan Artikel 6.3 .
Het mag immers gerust nog wat complexer ...
En dat allemaal voor een maatregel die perfect via infrastructuur te regelen is, waar dat veilig kan.
Intussen rijden fietsers zowat overal door rood. Nog een Pyrrus-overwinning er bij.


Ritsen ? Totale chaos !
De indieners van een wetsvoorstel inzake ritsen werden vooraf gewaarschuwd voor de onzinnige gevolgen van hun wetsvoorstel.
Staatssecrretaris Wathelet voerde het desondanks (enigszins aangepast) toch in ...
De Vlaamse overheid publiceert een "handleiding" en plaatst borden inzake ritsen die stomweg niet stroken met het verkeersreglement.
Minister van Mobiliteit Galant snapt dan weer niet waar de Vlaamse overheid in de fout gaat ...
(Schriftelijke vraag van N-VA Kamerlid Bert Wollants, p 131 e.v.)
Wie ritst volgens de "Vlaamse" regels, overtreedt de federale wegcode !


Om het verkeersreglement te begrijpen, moet men de rechtsregels kennen:
Specifieke regels gaan boven een algemene regel.
Alleen stelt de wegcode nergens wat een algemene regel is, noch wat een specifieke regel is.
Wat er moet gebeuren wanneer 2 specifieke regels met elkaar botsen (pun intended) is anyone's guess.
Klassiek voorbeeld:
Een fietser verandert van richting (voorrangsplichtig op basis van Artikel 19.4 ?) maar doet dat op een fietspad dat de rijbaan dwarst (voorrang omwille van Artikel 12.4bis ?) .
En wat als dat dwarsende fietspad er niet eens mag liggen ?De rechtspraak wringt zich in de meest onwaarschijnlijke bochten om deze manke wetgeving toch maar te doen kloppen.
Een goed voorbeeld is de zogenaamde conflictvrije afslagregeling, waarbij verkeerslichten met pijlen én cirkelvormige verkeerslichten zeer verwarrend naast elkaar gebruikt worden voor links afslaand verkeer, terwijl Artikel 61.1.4° duidelijk stelt dat het systeem met pijlen de cirkelvormige lichten vervangt - dus niet aanvult.
Wat weinigen zich realiseren is dat deze pijlvormige verkeerslichten de voorrangsborden niet opheffen als ze boven de rijstroken (ipv rechts) aangebracht zijn - staat er een stopbord, dan u moet er dus ook stoppen ... bij groen. Pure Kafka.Wat nu ?

Het verkeersreglement moet zoals mevrouw Genoe stelt, totaal herzien worden.

Uiteraard op basis van het Internationale Verdrag inzake het Wegverkeer waaraan België gebonden is. Dit moet in een zo helder en zo minimalistisch mogelijke vorm gegoten worden, zonder allerhande overbodige ballast en eigen fantasietjes toe te voegen die de huidige wegcode onbegrijpbaar gemaakt hebben. Precies door het weglaten van die ballast, komt er ruimte om te zorgen dat alles ook juridisch sluitend is.

Tussen de artikels van de wegcode staan ook hopen bepalingen die er gewoon niet in thuis horen.
Artikels inzake het rijbewijs en de leeftijd van de bestuurders; over de plaatsing van verkeerstekens; over de technische eisen van sommige voertuigen; voorwaarden aan ladingszekeringssystemen; ...

Vele van deze bepalingen vloeken intussen met bepalingen over hetzelfde onderwerp in àndere wetgeving omdat men bij aanpassingen aan het éne stomweg vergeet ook het àndere aan te passen.En verder ?

De herziening van de verkeerswetgeving moet veel verder gaan dan enkel het verkeersreglement.

Ook de rijbewijswetgeving is intussen een onwaarschijnlijk kluwen door alle ondoordachte aanpassingen.

Sinds 2013 levert België rijbewijzen B (auto's tot 3,5 ton MTM) af aan bestuurders die met het verkeerde type voertuig oefenden en hun examen aflegden met een voorlopig rijbewijs B dat hen enkel toeliet ... met een motorfiets A2 te rijden !
Al deze rijbewijzen zijn dus feitelijk ongeldig !
De politiek vertikt het voorlopig om deze gigantische flater - en de gevolgen er van - recht te zetten.


De manier waarop wetgeving in België aangepast wordt, leidt ook steevast tot flaters.
De artikels of delen ervan worden vaak niet als geheel vervangen.
Men vervangt vaak woorden, zinssneden of voegt er toe.
De omschrijving waar de verandering gebeurt, neemt soms meer plaats in dan de gewijzigde paragraaf of alinea op zich.

Bij de wetgeving inzake het voorlopige rijbewijs B verving Wathelet dan weer zo ongeveer het ganse KB, maar niet door een ànder, nieuw KB op een nieuwe datum.
Wél door een nieuwe variant van dit KB op de oorspronkelijke datum, hoewel de oude versie onverkort van toepassing bleef op de bestaande voorlopige rijbewijzen.
Verwarring alom natuurlijk !

dinsdag 12 mei 2015

Heraanleg Mechelsesteenweg in Lier, anno 2015

De schone Vlaamse theorie :

Vademecum Voetgangersvoorzieningen 
Hoofdstuk 4 4.2 Trottoirs

Het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer legt normen op voor de aanleg van nieuwe wegen of voetpaden of bij werken die enige invloed hebben op de nuttige breedte van de weg voor voetgangersverkeer of het voetpad.

 1. De inrichtingsprincipes voorzien in het besluit van 29 april 1997 betreffende wegen voor voetgangersverkeer:
  • −  een obstakelvrije loopweg van minstens 1 meter;
  • −  wegen van voetgangersverkeer die breder zijn dan 2 meter moeten een vrije ruimte hebben
   van minstens 1,5 meter;
  • −  bij een breedte tussen 1,5 en 2 meter mag slechts 0,5 meter worden ingenomen door obstakels;
  • −  wegen van voetgangersverkeer die minder dan 1,5 meter breed zijn mogen alleen aangelegd worden in straten met een rooilijnbreedte van minder dan 9 meter;
  • −  een vrije hoogte van minstens 2,1 meter;
  • −  naargelang de niveauverschillen worden de maximale hellingsbanen bepaald van de wegen voor voetgangersverkeer en, aan oversteekplaatsen, tussen de wegen voor voetgangersverkeer en de rijbaan.

De onwaarschijnlijke praktijk in Lier, anno 2015, op de Mechelsesteenweg  :

50cm vrije ruimte
amper 30cm vrije ruimte

Dit is helaas geen al jarenlang bestaande situatie die men nu bij een heraanleg gaat wegwerken.

Dit is een toestand die nu, anno 2015, bij een heraanleg gecreëerd wordt omdat de Stad Lier mordicus een extra rijstrook wil aanbrengen !

Wie de laatste link opent, leest daar :
"Afslagstroken Mechelsesteenweg noodzakelijk voor leefbare en veilige straat"

En dan noemt men mij wel eens cynisch ...
Dat rode streepje links, op zijn best 180cm breed, moet doorgaan voor een dubbelrichtingsfietspad met HOGE verkeersintensiteit !
Met voorbij de bushalte enkel de boordsteen als afscheiding van de rijbaan.


Het Vlaams Vademecum Fietsvoorzieningen gaat uit van 250 cm en 100 cm schuwafstand van autoverkeer.


Lier was kandidaat Fietsstad 2015.
(Neen, dat is géén grap !)
Uiteraard zonder succes, de stad werd zelfs niet eens genomineerd.
In 2018, na nog meer van deze fratsen, volgt ongetwijfeld een herhaling van dit scenario.

vrijdag 13 maart 2015

Het kan beter en veiliger. Maar het gebeurt niet.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) stelt in De Morgen
"Het kan wel degelijk beter en veiliger."

Dan kan je je natuurlijk afvragen waarom noch hij, noch voorganger Crevits wat onderneemt tegen de verkeersinbreuken door, en nalatigheid van hun Administratie Wegen en Verkeer.Vandaag is de Minister en zijn administratie AWV voor de derde keer in gebreke gesteld voor de inbreuken op het kruispunt waar hij in november 2014 de Vlaamse verkeersslachtoffers ging herdenken:
384 sekonden in EdegemMijnheer de minister,


Zo'n 4 maanden na de eerste ingebrekestelling, is er op en nabij dit kruispunt 1 bord D7 (fietspad) teruggeplaatst .
(N1 richting Mechelen thv Boniverlei)

Ondertussen bijna 6 maanden ...

Zijn dat de structurele maatregelen waar u het over heeft in de pers, of binnenkort op het VCV 2015 ?Langs deze weg stel ik dan ook

U, Ben Weyts, Vlaams Minister van Mobiliteit;
De Vlaamse overheid zelf;
Het Agentschap Wegen en Verkeer afdeling Antwerpen, afdelingshoofd ir. Laurens Hermans, afdelingshoofd ir. Eva Van den Bossche, en elke andere ambtenaar die mee verantwoordelijk is voor de inrichting en opvolging van de N1;

opnieuw in gebreke voor de eerder gemelde inbreuken, tekortkomingen, en misleidende toestanden op en nabij het kruispunt van de N1 Mechelsesteenweg met de Hovestraat (Edegem) en de Edegemsestraat (Hove), en het niet aanpassen daarvan binnen een redelijke termijn na melding.In antwoord op het ongedateerde antwoord van uw administratie [ KAB/2015/IJ/124 ] - waarvan ik de inhoud notabene eerst via de Fietsersbond doorgestuurd kreeg !


•    Ontbrekende markeringen bij doorlopende fietspaden: deze zullen aangepast worden tijdens de onderhoudsbeurt voor markeringen. Deze werken worden steeds uitgevoerd onder gunstige weersomstandigheden.
Het aanbrengen van deze wegmarkeringen is verplicht.
Deze verplichting is geen functie van de weersomstandigheden.
Er zijn in de afgelopen 4 maanden voldoende mooie dagen geweest waarop deze wegmarkeringen aangebracht konden worden, desnoods voorlopig.


Bij de onderhoudsbeurt voor de wegmarkeringen, zijn de ontbrekende fietspaden echter NIET geschilderd.

•    Ontbrekende voorrangsborden : deze borden zijn van toepassing bij het uitvallen van de verkeerslichten: ook deze borden zullen waar nodig bijgeplaatst worden. Omwille van de plaatsgesteldheid ter hoogte van de tankstations, zullen de borden rechts van het fietspad iets verderop geplaatst worden. Er dient wel opgemerkt dat de borden B1 ter hoogte van de kruispunten in feite niet gelden door de werking van deze verkeerslichten; deze hebben enkel maar een functie bij het uitvallen van deze verkeerslichten.
De plaatsing van deze voorrangsborden is eveneens verplicht, ongeacht de eventuele plaatsing van verkeerslichten.
Kan u garanderen dat deze verkeerslichten nooit zullen uitvallen ?

Bovendien zijn zeker niet alle op dit kruispunt ontbrekende voorrangsborden, ondergeschikt aan de verkeerslichten.

Vanuit Hove richting Edegem geldt momenteel een andere voorrangsregeling dan wat uw administratie er in gedachte heeft tegenover verkeer dat van de N1 afslaat richting Edegem - precies door de afwezigheid van verplichte voorrangsborden.


•    Deelconflict (brom)fietsers onderling. Dit deelconflict wordt toegestaan. Er dient opgemerkt dat aan het fietserslicht op de ene tak van het kruispunt steeds een fietserslicht (met andere kleur) correspondeert op de andere tak van het zelfde kruispunt. Het verkeersreglement belet niet dat er tussenin, niet lichtengeregelde deelconflicten kunnen toegelaten worden voor de fietsers die rijden op van de rijbaan afgescheiden fietspaden.
De verkeerslichten voor (brom)fietsers gelden er slechts tegenover een deel van het dwarsverkeer - nl. het verkeer op de  dwarsrijbaan.
Tegenover (brom)fietsers die de dwarsende fietspaden volgen, is er géén regeling dmv verkeerslichten
[en zelfs niet eens dmv voorrangsborden !]

Waar uw administratie vandaan haalt dat dergelijk "deelconflicht" toegestaan wordt, weet ik niet.
Als er ergens in de verkeerswetgeving een dergelijke bepaling verscholen zit die "dit deelconflict" toelaat, dan hoor ik dat graag.

De enige referentie die ik er voor teruggevonden heb, is het Vlaams Vademecum Fietsvoorzieningen zelf.
En dat is geen wetgevend document.
Integendeel, een aantal van de richtlijnen inzake fietspaden aan kruispunten is zelfs strijdig met de federale verkeerswetgeving.

HOOFDSTUK 4  ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN (VERSIE 2014)
4.5 FIETSVOORZIENINGEN OP KRUISPUNTEN
4.5.1.3 Kruising met verkeerslichten
De conflicten van de fietsers onderling hoeven niet geregeld; ze gebeuren liefst door achtereenvolgens in- en uitvoegen naar en van een kort gemeenschappelijk gedeelte.

Desgevraagd komt uw administratie in essentie niet verder dan dat het Vademecum aan herziening toe is ...


De wegcode stelt dat "het verkeer" - en niet een willekeurig deel van het verkeer - rood moet hebben wanneer in de andere richting groen of oranje brandt:
61.3.2. Wanneer de verkeerslichten op een kruispunt geplaatst zijn, mogen het groene of oranjegele licht slechts verschijnen wanneer de rode lichten branden voor het verkeer dat uit de dwarswegen komt. (...).

Dat is ook wat weggebruikers verwachten wanneer zij een groen licht voorbijrijden :
nl. dat het dwarsverkeer tegengehouden wordt.


Dat uw administratie tegenspartelt kan ik gerust geloven : talloze kruispunten in gans Vlaanderen zijn aangelegd zoals dit kruispunt.

•    Herhalingslicht defect: dit zal op korte termijn worden nagekeken.

Uw administratie en ik verschillen duidelijk in interpretatie van het begrip "korte termijn".

En in interpretatie van het begrip "verantwoordelijk wegbeheer" ...Het kan beter en veiliger.
Maar wanneer ?

zaterdag 17 januari 2015

5270400 sekonden later ...

Of anders gezegd, een volle 2 maanden na de herdenking van de Vlaamse verkeersslachtoffers op dit kruispunt, en de melding van de tekortkomingen aan de verkeerssignalisatie, is er nog totaal niets veranderd op het kruispunt van de Mechelsesteenweg (N1) met de Edegemsestraat (Hove) en Hovestraat (Edegem).

Zelfs de ontbrekende voorrangsborden zijn niet (terug)geplaatst.

woensdag 14 januari 2015

Lier, kandidaat Fietsstad 2015 ?

Ik verslikte me ook toen ik het las , maar Lier heeft zich dus kandidaat gesteld als Fietsstad 2015 in de categorie 20 tot 50.000 inwoners.

In de pers verscheen intussen het bericht dat het feestje voor Lier - terecht - niet doorgaat.
Een stad die fietsers in gevaar brengt door haar eigen overtredingen en misleidende verkeerssignalisatie, hoort daarvoor géén beloning te krijgen.


14 januari 2015 vertrok volgende e-mail naar organisator VSV  :

Via schepen Wollants heb ik een lijstje van de elementen uit het Lierse dossier. (Lijstje)


De vesten die tijdens de week fungeren als een fietsring om binnen de stad veilige verplaatsingen te maken

De Lierse Vesten (op de jaagpaden van WenZ.be na) zijn echter verboden terrein voor fietsers van zaterdag 12 uur tot en met de zondag.
Het Lierse stadsbestuur weigert namelijk het deel van de Vesten in beheer van de stad permanent open te stellen voor fietsers.
De drogreden is dat men de wandelaars rustig wil laten wandelen.
Maar er is geen probleem met weekend-fietsers - de ondergrond is er overigens niet geschikt voor de beruchte wielerterroristen - ondanks het totaal ontbreken van handhaving van dit verbod.

Grootste probleem voor voetgangers op de Vesten, zijn fietsende scholieren.


ALLE 5 kruispunten ("poorten") van de Lierse Vesten met de invalswegen zijn bovendien problematisch:


Meest flagrante opéénstapeling van inbreuken levert de situatie aan de Leuvensepoort (Berlarij x Veemarkt x Leuvensevest):

- Schijnbaar afbuigend voorrangstraject door onderborden type VIII, maar de voorrangsborden zelf ontbreken
- Op de éne van 5 toegangen tot dit kruispunt waar wél een voorrangsbord (B1) staat, ontbreekt dan weer het onderbord !
- Gemarkeerd fietspad op brug richting Berlarij eindigt feitelijk eens over de brug, maar de rode betonklinkers (zonder enige wettelijke betekenis) lopen verder door én buigen af naar Leuvensevest waardoor fietsers dénken een fietspad te volgen op een voorrangstraject, maar daarbij feitelijk een richtingsverandering (voorrangsplicht !) uitvoeren en autoverkeer dwarsen dat rechtdoor rijdt .
- Oversteekplaats voor (brom)fietsers aangebracht terwijl er feitelijk voorrang van rechts geldt, wat verboden is (bij recente heraanleg is de oversteekplaats zelfs in betonklinker ipv verf gelegd en is de inbreuk letterlijk vastgelegd)
- Fietspaden op Leuvensevest die de rijstroken daar te smal maken, waardoor auto's uiteraard over de fietspaden rijden.
- Geen gevaarsbord A25 dat fietsers op rijbaan komen buiten een kruispunt (Leuvensevest, en bushalte Veemarkt).


Molpoort ("rotonde")

- Tussen haakjes, want het is per definitie geen rotonde doordat aan minstens 1 toegang de B1 ontbreekt (ongeveer jaar geleden verdwenen)
- Voorrangssituatie klopt er ook mét B1 niet, fietsers op jaagpad vanaf Leuvensepoort hebben namelijk OOK een B1 (uiteraard verboden)
- Fietsers rijden dan "binnen" de voorrangsregeling van de rotonde, maar volgen de verplichte rijrichting rond de rotonde niet.
- Op jaagpad vanuit Duffel / Mechelpoort ontbreekt dan weer enig voorrangsbord
- Dwarsend fietspad, hoewel vanuit Duffel / Mechelsepoort niet voldaan is aan Art 16 MB 11/10/1976, voor fietsers die een pad verlaten ... (*)
- Op de Molbrug worden fietsers die het centrum uit fietsen, door wegmarkeringen stijl Art. 77.7 misleid om links op de brug te fietsen, terwijl niets hen dat effectief toelaat.


Mechelsepoort

- Fietsers die het centrum in of uit rijden, zijn hier door een D1 zelfs verplicht rechtdoor te rijden, zij mogen de vesten stomweg niet op ...
- Voorrangssituatie klopt niet, geen voorrangsborden ondanks B15 op voorgaand kruispunt
- Dwarsend fietspad, hoewel niet voldaan aan Art 16 MB 11/10/1976 , en dat voor fietsers die een pad verlaten ...
- Verkeersknipperlicht (Art 61.4.3°) op Mechelsestraat en Kanunnik Davidlaan, maar noch B1 of B5 noch verkeerslichten op de Vesten hoewel het pad binnen de lichtenregeling valt.


Antwerpsepoort

- Voorrangssituatie klopt niet, Anton Bergmannlaan (paralel aan vesten) heeft B5,  voorrangsborden ontbreken echter op alle andere toegangen tot dit kruispunt !
- (Bij uitbreiding, ontbreken er voorrangsborden aan ALLE kruispunten van de "brede" Antwerpsestraat !)
- Dwarsend fietspad, hoewel niet voldaan aan Art 16 MB 11/10/1976 , en dat voor fietsers die een pad verlaten ...
- Plaatsing 3-kleurige verkeerslichten voor (brom)fietsers, hoewel niet voldaan aan de voorwaarden daarvoor in Art 3.4 MB 11/10/1976


Lisperpoort

- Dwarsende fietspaden (2), hoewel niet voldaan aan Art 16 MB 11/10/1976
- Hier dient zeker ook gekeken te worden naar de situatie thv de Spuilei, waar het dubbelrichtingfietspad langs de Frederik Peltzerstraat eindigt en fietsers die het centrum in rijden, links van de rijbaan aan hun lot overgelaten worden.


Het ambitieuze meerjarenprogramma op vlak van fietspaden waar de 3,8 km van de Sander de Vosstraat al een eerste realisatie van zijn.

Bij de heraanleg van de Sander de Vosstraat is men helaas "vergeten" de wegmarkeringen voor een fietspad door te trekken op ALLE kruispunten van de straat tussen Putsesteenweg en Aarschotsesteenweg (N10).

- De aansluiting van de Sander de Vosstraat met Mechelbaan / Koningsplein klopt ook van geen kanten:
Het afbuigend voorrangstraject is niet vanuit elke toegang aangegeven.
Het fietspad loopt NIET door volgens het voorrangstraject, hoewel verplicht (Art 16 MB 11/10/1976)

De stad Lier trekt dus fietspaden door waar dat niet voorzien is, maar niet waar het verplicht is ...

- In de Burgemeester Hensstraat - tussen N10 en Sander de Vosstraat - is er zelfs een fiets-ban (C11) richting Sander de Vosstraat, hoewel dit bebouwde kom is en er een paar meter fietspad aangebracht is in de straat - uiteraard zonder de verplichte A25 om te waarschuwen dat het fietspad eindigt buiten een kruispunt.


De invoering van de fietserstoets die extra aandacht geeft aan fietsers waardoor nu degelijke fietsomleidingen worden uitgewerkt die bewegwijzerd worden.

Op de kanaaldijk naast het Netekanaal kan men zien wat die fietserstoets inhoudt :
- Misbruik wegmarkeringen Art 77.7 (voorsortering fietsers) thv elk kruispunt ... onbegrijpelijk, maar het ligt er.
- Geen fietspad aangebracht maar een gelijkgrondse berm.
- Rijbaan veel te breed (4m) in verhouding tot snelheidsregime (50), met als gevolg veel hogere snelheden, inhalen over bermen
- Fietsoversteekplaatsen waar ze niet horen te liggen, zonder gevaarbord vooraf, die fietsers misleiden aangaande hun plaats op de weg (oversteekplaats insinueert de verplichting over te steken, terwijl de fietsers uiteraard niet links in hun rijrichting MOGEN gaan rijden !)


Verdere verfijning van de fietsroutekaarten


Die Lierse fietsroutekaart is een lachertje.
Meer dan een PR-stunt kan dit echt niet genoemd worden.

Bijna alle fietspaden in Lier zijn "groen" ingekleurd.
Ook die waar amper veilig te fietsen valt (bvb Kesselsesteenweg tot brug, Berlaarsesteenweg voorbij Brug Netekanaal richting Berlaar)
Een veilig en recent afgescheiden heraangelegd fietspad, vlak over de gemeentegrens in Kessen (Nijlen) wordt dan weer afgeschilderd als rood / onveilig!

Minimaal aangeven van gevaarlijke situaties dmv gevaarsdriehoeken en uitroeptekens op de kaart.

Maar ja, een kaart helemaal vol rode fietspaden, uitroeptekens en gevaarsdriehoeken "presenteert" natuurlijk niet zo fraai ...De rest van het dossier zijn merendeels toekomstplannen.
Niets mis met toekomstplannen, maar ik kijk liever naar wat er effectief gerealiseerd is.
Zeker met bvb bovenstaande "realisaties" uit het verleden in het achterhoofd.Verder :

Op ALLE kruispunten van de R16 / Ring Lier rammelt de signalisatie inzake fietsvoorzieningen. (Vlaams Gewest)

Op ALLE invalswegen naar Lier schort er aardig wat aan de signalisatie ivm fietsvoorzieningen.
Ergste zijn de Antwerpsesteenweg (recent overgedragen aan stad Lier), de beruchte N10 Aarschotsesteenweg (Gewest, stuk tussen brug Netekanaal en Koningshooikt, maar ook binnen R16), Waversesteenweg (Gewest), en Lispersteenweg .

Beperkt EénrichtingsVerkeer :
Foutieve signalisatie BEV doorheen gans de binnenstad - niet reglementair geplaatste C1 (en zonder onderbord M2/M3) verbieden fietsers zeer vaak verder in "tegenrichting" te rijden op het einde van de straat, wat dan meteen ook effect heeft op de voorrang op het kruispunt (Art 12.3.1 VVR).
Niet signaliseren van kruispunten met voorrang van rechts en BEV.
Niet aanbrengen voorrangsborden B1/B5 waar fietsers met BEV aan een weg met B15 (voorrang) oprijden.
BEV toelaten in een straat, maar tegelijk verbieden dat fietsers die straat indraaien.

Niet signaleren van onzichtbare kruispunten met voorrang van rechts - al is dat niet louter voor fietsers een gevaar.

Onvolledig signaleren van schoolomgevingen, waar net meer fietsers verwacht kunnen worden.
De stad Lier is al jarenlang een serial-overtreder inzake de plaatsing van verkeerstekens, en zeer veel van die overtredingen en dwaze toestanden hebben betrekking op fietsers.

Zelfs wanneer dergelijke inbreuken gemeld worden aan de stad Lier of schepen Wollants (of diens voorganger Hermans), gebeurt er helaas ofwel niets aan, ofwel duurt een aanpassing màànden - VB: meer dan 2 maanden om 2 verplichte voorrangsborden te plaatsen.Lier, een fietsstad ?
Eerder een aanfluiting van wat een fietsstad hoort te zijn ...
Ik mag dan ook hopen dat de VSV zich niet belachelijk gaat maken door Lier zelfs maar te nomineren voor Fietsstad 2015.Schepen Wollants staat in CC.mvg,

http://www.wegwanbeheer.be/(*) Iemand een zinnig idee inzake de voorrang daar ?
Art 12.3.1 , voorrangsplichtig wegens van een pad een openbare weg met een rijbaan oprijden?
Art 12.4bis , dwarsen van fietspad ?
Of alle 2, al naargelang de fietser zich nog net op het fietspad (en onder een auto) kan gooien of niet ?

En neen, 12.4bis is géén verkeersteken, maar een verkeersregel ...